INTOXICAŢIA CU PLUMB

INTOXICATIA CU PLUMBProf. univ. dr. Radu Macovei
Spitalul Clinic de Urgen?? Bucure?ti
Sec?ia ATI II-Toxicologie
Dr. Radu Tincu
Medic specialist ATI

 

REZUMAT

Plumbul este un metal greu ubicuitar r?spândit în mediul înconjur?tor ?i care nu are niciun rol fiziologic în sistemele biologice. Efectele asupra organismului uman variaz? între afectare cognitiv? în cazul copiilor ?i neuropatie periferic? în rândul adul?ilor. Cea mai important? surs? de expunere este reprezentat? de locul de munc?, în timp ce, pentru copii, sunt recunoscute ?i alte surse (juc?rii). Intoxica?ia este, de obicei, rezultatul unei expuneri cronice.

 

ABSTRACT

Lead is a heavy metal witch is ubiquitous in our environment but has no physiologic role in biological systems. Its effectsupon human organism range from cognitive impairment in children to peripheral neuropathy in adults. Workplace is the most important surce of lead exposure but in children, other forms of environmental exposure seems to be the cause. The intoxicationis usually a result of chronic exposure.

 

Plumbul este un metal cu larg? r?spândire în mediul înconjur?tor. La început,  toxicitatea plumbului se urm?rea doar pe date observa?ionale, neputându-se ob?ine doz?ri plasmatice. Primele observa?ii au fost legate de neurotoxicitatea pe care plumbul o produce ?n organism. În 1763, Benjamin Franklin a descris pentru prima dat? durerile abdominale ?i neuropatia pe care acest metal le produce (1).

Despre intoxica?ia cu plumb se poate spune c? se produce ?n dou? moduri: expunerea profesional? ?i intoxica?ia accidental?. Cele mai frecvente sunt expunerile profesionale. A existat un vârf al acestui tip de expunere, odat? cu revolu?ia industrial?, atunci când industria a ?nceput s? foloseasc? pe scar? larg? plumbul.

În prezent, plumbul care polueaz? este rezultat de la carburan?ii care ?l con?in.

Plumbul se g?se?te sub dou? forme: organic ?i anorganic. Formele anorganice cele mai r?spândite sunt: oxidul de plumb, carbonatul de plumb, iar dintre formele organice re?inem tetraetilul ?i tretrametilul de plumb. Sunt, de asemenea, multe produse pe care le folosim ?n gospod?rie care con?in plumb. Vopseaua, carburan?ii, unele componente ale juc?riilor, diferite piese de leg?tur? din coliere, unele recipiente de depozitare pentru alimente.

Plecând de la ideea c? unele juc?rii pot con?ine componente realizate din plumb, se ridic? problema expunerii copiilor la plumb. Este foarte important s? cunoa?tem compozi?ia chimic? a juc?riilor, iar unele juc?rii foarte atractive atât ca aspect, dar mai ales ca pre?  pot fi periculoase. Marii produc?tori de juc?rii respect? reglement?rile legate de modul ?n care construiesc obiectele destinate copiilor, mul?i dintre ei scriind pe etichete informa?ii despre compozi?ie. La copil, cea mai frecvent? cale de intoxica?ie o reprezint? ingestia plumbului. Este frecvent? în primii ani de via??, atunci când copilul ?ncepe s? se joace ?i când, ca orice copil, ?ncepe s? “guste” din juc?riile care ?l r?sfa??. Dac? obiectul cu plumb nu este eliminat din organism pe cale natural?, prin defeca?ie, el putând r?mâne blocat ?n tubul digestiv, va reprezenta o surs? de expunere cronic?. Copiii sunt mai sensibili la toxicitatea acestui metal. Sensibilitatea lor deriv? din faptul c? sistemul de detoxifiere este ?nc? imatur. Aceast? imaturitate face ca organismul copilului s? elimine cu dificultate metalul, fiind vulnerabil la apari?ia semnelor de intoxica?ie.

Adul?ii se expun cel mai adesea profesional. Cei care lucreaz? ?n industria bateriilor, vopselurilor, minerit, industria de armament, ol?rit pot prezenta atât expunere profesional? la plumb, cât ?i intoxica?ii acute, unele din ele putând fi fatale.

Ce se ?ntâmpl? când plumbul ajunge ?n organism?

Din momentul ?n care plumbul ajunge ?n organism, fie pe cale respiratorie prin inhalarea vaporilor de plumb, fie pe cale digestiv?, acesta ?ncepe s? ??i manifeste toxicitatea. În primul rând, va ac?iona la nivel enzimatic. Se poate vorbi despre o toxicitate enzimatic?. Enzimele sunt molecule biologice mari, responsabile de numeroase reac?ii biochimice care sus?in via?a. Sunt catalizatori ?nalt selectivi care accelereaz? rata proceselor metabolice, de la digestie pân? la sinteza ADN-ului. Plumbul blocheaz? o serie de enzime, iar prin blocarea lor determin? anomalii la nivelul produ?ilor care ar fi trebuit s? rezulte prin interven?ia acestor enzime. Un exemplu este inhibarea enzimelor care sunt implicate ?n sinteza hemoglobinei. Hemoglobina este necesar? pentru transportul oxigenului ?n organism. Intoxica?ia poate fi acut?, ?nsemnând o expunere unic? la o cantitate suficient de mare, capabil? s? determine intoxicarea sau intoxica?ie cronic? prin expuneri repetate la doze mici.

Semne ?i simptome ale intoxica?iei

Acestea depind de o serie de factori cum ar fi: reac?ia individual? o organismului, tipul de expunere (durata), statusul nutri?ional al individului, vârsta, susceptibilitatea genetic?, alte boli concomitente. Simptomele, din p?cate, sunt nespecifice, iar multe persoane, ?n ciuda unor niveluri ridicate de plumb, nu au manifest?ri clinice. În cazul expunerii cronice, simptomele se dezvolt? ?n timp, dar ?n cazul intoxica?iei acute ele apar imediat.

Debutul simptomelor este variabil. Pot ap?rea manifest?ri din sfera neurologic?, dar acestea pot fi nespecifice, amânând punerea diagnosticului. Poate ap?rea insomnia, tulbur?ri cognitive, tulbur?ri de personalitate, halucina?ii. În situa?ii mai grave, pot ap?rea convulsiile sau chiar starea de com?. Poate ap?rea encefalopatie plumbic?, determinat? de cre?terea presiunii intracraniene prin prezen?a edemului cerebral, concretizat? clinic prin convulsii, stare de letargie, com?. Pot ap?rea deficite de memorie. O alt? manifestare neurologic? este neuropatia motorie, descris? prima oar? de Benjamin Franklin.

Primele simptome pot fi din sfera gastrointestinal?. Cel mai frecvent, apar dureri abdominale, grea??, v?rs?turi, lipsa poftei de mâncare, afectarea ficatului.

Prin blocarea enzimelor implicate ?n sinteza hemului, apare anemia. Este o anemie normocrom?, microcitar? (2).

În cazul expunerii cronice, poate ap?rea afectare renal?. Plumbul se poate depune la nivelul tubilor renali, unde afecteaz? func?ia mitocondriilor. Mitocondriile sunt acele structuri celulare care genereaz? energia necesar? func?ion?rii organismului. Sunt supranumite “centralele de energie” ale organismului. Apar modific?ri ale compozi?iei urinei, decelabile ?n sumarul de urin?. S-a descris, de asemenea, “guta saturnin?”, care are ca substrat fiziopatologic modific?ri ?n eliminarea acidului uric. Prin afectarea rinichiului poate ap?rea hipertensiunea arterial?.

Studiile recente arat? faptul c? plumbul interfer? cu statusul oxidant ?i antioxidant al organismului (3). Intoxica?ia cu plumb determin? stres oxidativ prin cre?terea nivelului de radicali liberi de oxigen, prin reducerea mecanismelor antioxidante. Afectarea acestor mecansime antioxidante se realizeaz? tot prin mecansime enzimatice, care vizeaz? enzime ca: glutation oxidaz?, superoxid dismutaz?. Plumbul cre?te susceptibilitatea celulelor la agresivitatea speciilor reactive de oxigen prin afectarea structurii membranei celulare. Plumbul modific? balan?a oxidant? antioxidant?. Studiile recente ridic? indica?ia supliment?rii dietei cu antioxidan?i la pacien?ii expu?i la plumb.

Diagnosticul

Diagnosticul poate fi sugerat de suspiciunea clinic? de boal?. În primul rând trebuie s? c?ut?m posibilitatea unei expuneri accidentale sau profesionale la plumb. Discu?ia cu pacientul este foarte important?. În urma anamnezei se pot ob?ine date importante. Expunerea profesional? este u?or de descoperit, mai dificil este s? punem diagnosticul ?n cazul unei intoxica?ii accidentale.

Plumbul are o distribu?ie tricompartimental?:

  • ?n sânge, 90% din plumb se g?se?te ?n hematii (globule ro?ii) cu timp de ?njum?t??ire de 35 de zile;
  • 10% din plumb se g?se?te ?n ?esuturile moi, cu timp de ?njum?t??ire 40 de zile;
  • principalul depozit de plumb ?l reprezint? oasele (90% din cantitatea total?) cu timp de ?njum?t??ire 20-30 de ani (4).

Testele de laborator sunt cele care m?soar? cantitatea de plumb din organism (metoda de spectometrie de absorb?ie atomic? cu atomizare în cuptor de grafit). M?surarea concentra?iei de plumb se realizeaz? din sângele total. Este necesar, pentru a observa modific?rile conforma?ionale ale elementelor din sânge, un examen frotiu periferic. Se pot m?sura protoporfirinele eritrocitare, care sunt peste valorile normale. Plumbul se depune ?i la nivel osos, de aceea este util? o radiografie osoas?, care poate eviden?ia modific?ri sugestive la nivelul metafizelor oaselor lungi, mai ales la copii. O radiografie poate fi indicat? ?n cazul ?n care suspect?m c? exist? un obiect de plumb care a fost ?nghi?it, tot ?n cazul copiilor. Plumbul poate fi m?surat ?n urin?, dar ?i ?n fecale.

Tratamentul

Prima recomandare dup? diagnosticarea expunerii sau intoxica?iei la plumb este eliminarea sursei de expunere.

În func?ie de nivelul de plumb din organism sunt posibile mai multe abord?ri terapeutice, stabilite de medicul specialist. Exist? medicamente antidot, care se numesc generic chelatori de metale grele, ?n cazul de fa?? chelatori de plumb. Ace?tia se administreaz? sub supraveghere medical? ?i sunt corela?i cu nivelurile plasmatice de plumb. Spuneam mai devreme despre faptul c? plumbul induce stres oxidativ, deci unele studii arat? importan?a terapiei antioxidante la pacien?i expu?i la acest metal. S-a eviden?iat faptul c? suplimentarea vitaminei B6, E, zincului, vitaminei C (acid ascorbic), SAM (S-adenozil-L-metionin?), NAC (N-acetilcistein?), acid alfa-lipoic este benefic? la aceast? categorii de pacien?i.

Un caz interesant de intoxica?ie cu plumb a fost acela al unui b?rbat de 46 de ani, care a fost internat ?n clinica noastr? cu intoxica?ie sever? cu plumb dup? ce a consumat timp de 2 luni ?uic? ob?inut? ?ntr-un cazan ce con?inea plumb. Pacientul a fost adus la Spitalul Clinic de Urgen?? Bucure?ti ?n stare grav?, ?n com?, necesitând asistare ventilatorie. Sub tratament specific, starea pacientului a fost favorabil?. Atragem aten?ia pe aceast? cale asupra riscului la care ne expunem dac? consum?m astfel de produse ob?inute în mod ilicit ?i f?r? avize sanitare.

 

Bibliografie:
(1)  Tratat de Terapie Intensiv? – edi?ia VI – Jean-Louis  Vincent
(2)  Tratat de Terapie Intensiv? – edi?ia VI – Jean-Louis  Vincent
(3)  Can Atioxidants be benficial in the treatment of lead poisoning? – Hande Gurer
(4)  Ghid de toxicologie clinic? – V. Voicu, Radu Alexandru Macovei
(5)    Ragan R,Turner T. Working to prevent lead poisoning in children: getting the lead out. JAAPA, 2009;22(7):40-5
(6)  Pearce, JM (2007). “Burton’s line in lead poisoning”. European neurology
(7)    Timbrell, J.A., ed. (2008). „Biochemical mechanisms of toxicity: Specific examples”. Principles of Biochemical Toxicology (4th ed.).

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
Comentarii

Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.

Politica de confidentialitate