Acte normative in domeniul farmaceutic 2008

Marinela Manole, consilier juridic

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008 a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324 din 19 martie 2008. Aceasta hotarare a suportat modificari si compltetari prin Hotararea Guvernului nr. 486 din 7 mai 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 16 mai 2008, care stipuleaza cu titlu de obligativitate pentru terti urmatoarele reglementari:

 • Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale si casa de asigurari de sanatate se incheie de reprezentantul legal, in baza urmatoarelor documente: certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare sau actul de infiintare, dupa caz; autorizatia sanitara de functionare sau, dupa caz, raportul de inspectie eliberat de autoritatea de sanatate publica prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege; numarul de cont deschis la Trezoreria Statului sau la banca; codul unic de inregistrare sau codul numeric personal, insotit de copia de pe buletin/carte de identitate; dovada de evaluare a furnizorului; dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical, atat pentru furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila pe toata perioada derularii contractului. Casele de asigurari de sanatate pot solicita si alte documente necesare incheierii contractelor, care sunt aprobate prin decizie presedintelui-director general, cu acordul prealabil al furnizorilor ce reprezinta acelasi segment de asistenta medicala;
 • Furnizorii de servicii medicale clinice si de medicina dentara, conform art. 44 alin. 2, au obligatia incheierii unui singur contract cu casa de asigurari de sanatate din raza administrativ-teritoriala sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, prin intermediul reprezentantului legal al acestora;
 • In aceeasi situatie se gaseste si reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare-reabilitare, care poate incheia un singur contract cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul, filialele sau punctele de lucru cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor;
 • Pe de alta parte, reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice are posibilitatea incheierii atat a unui singur contract cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul, filialele sau punctele de lucru, cat si posibilitatea incheierii altor contracte si cu alte case de asigurari de sanatate din alte judete, in situatia in care nu exista furnizori care sa efectueze unele servicii medicale paraclinice cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza;
 • In intelesul prezentei hotarari, punctul de lucru nu reprezinta punctul extern de recoltare, precizandu-se ca nu se incheie contracte distincte de catre casele de asigurari de sanatate pentru punctele externe de recoltare ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice;
 • In ceea ce priveste medicii de specialitate clinica si dentara, si conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, acestia isi pot desfasura activitatea in unitati sanitare ambulatorii de specialitate in baza unui singur contract incheiat cu casa de asigurari de sanatate. Masura legala in cazul nerespectarii acestei prevederi consta in rezilierea contractului incheiat de medici cu casa de asigurari de sanatate;
 • Cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice, indiferent de forma de organizare, au obligatia asigurarii accesului asiguratilor pe o durata de minimum 35 de ore pe saptamana. Repartizarea acestora pe zile este stabilita prin negociere cu casele de asigurari de sanatate. Exceptiile sunt reprezentate de medicii de specialitate care au incheiat un contract individual de munca cu norma intreaga si care nu desfasoara activitate in ambulatoriul integrat al unui spital, avand dreptul sa presteze servicii medicale ambulatorii de specialitate in cadrul unui program de activitate stabilit in afara celui din spital si care, pentru specialitatile clinice, nu trebuie sa depaseasca maximum 17,5 ore pe saptamana. Pentru medicii care au incheiat un contract individual de munca cu timp partial, acordarea serviciilor medicale ambulatorii de specialitate intr-un cabinet medical organizat, in cadrul unui program de activitate, stabilit in afara celui din spital pentru specialitatile clinice, nu poate depasi 35 de ore pe saptamana.
 • Privitor la formularele unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale, mentionam Ordinul nr. 329 din 23 aprilie 2008 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale, emis de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 si 394 bis din 26 mai 2008, care aproba utilizarea acestora, incluzand si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala primara, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale. Formularele sunt prevazute in anexe, ordinul cuprinzand si urmatoarele prevederi:
 • Formularele unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale, sunt modele-tip si se utilizeaza impreuna cu formularele tipizate de „Factura” fara TVA;
 • Furnizorii de servicii medicale raporteaza serviciile efectuate in baza contractelor incheiate, pentru a fi decontate, catre casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, in baza completarii formularelor aprobate prin prezentul ordin si in conditiile prevazute de acestea, dupa caz (in mai multe exemplare, cu copii dupa mai multe documente etc.);
 • In cazul accidentelor de munca si al bolilor profesionale, in situatiile in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane, formularele completate trebuie obligatoriu sa aiba atasate si lista care va cuprinde, distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), specificarea serviciilor medicale efectuate in cazul persoanelor carora li s-a acordat asistenta medicala, precum si specificarea datelor de identificare ale persoanelor care au beneficiat de servicii medicale, in baza unui card european, cu precizarea tarii membre a Uniunii Europene, a numarului de identificare a cardului european de asigurari sociale de sanatate si a institutiei emitente, sau al altor persoane, cetateni ai statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii etc.;
 • Formularele se completeaza separat pentru asigurati, pentru persoanele carora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane, pentru persoanele titulare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de la  furnizori aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
 • Intrarea in vigoare a prezentului ordin abroga Ordinul nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale, emis de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 si 92 bis, din 6 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O alta modificare ce trebuie amintita este cea referitoare la lista preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru bolnavii inclusi in unele subprograme de sanatate din cadrul Programului national cu scop curativ, asa cum este Ordinul nr. 742 din 11 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate in farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi in unele subprograme de sanatate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 292/2007, emis de ministrul sanatatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 299 din 16 aprilie 2008. Prin acest ordin se aduc modificari si completari la anumite preturi ale unor medicamente prevazute in anexe, dupa cum urmeaza:
 • Preturile de cod CaNaMed reprezinta codul unic atribuit de Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice produselor incluse in Catalogul National al Preturilor Medicamentelor de uz uman si sunt prevazute in anexa nr. 2 la Ordin. S-au aplicat din luna aprilie 2008, inclusiv pentru derularea programelor nationale de sanatate, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
 • Alta precizare pe care o face acest ordin o constituie anularea unei denumiri internationale a unui medicament, si anume: la punctul III al anexei nr. 1, care cuprinde lista denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor eliberate in farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi in unele subprograme de sanatate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 357/2008, denumit Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana (Tratamentul starii posttransplant in ambulator al pacientilor transplantati), se va elimina denumirea comuna internationala/denumirea generica EPOETINUM BETA B03XA01 SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 30000/UI 0,6 ml;
 • Ordinul nr. 742/2008 prevede ca anexa nr. 2, la Ordinul nr. 569/2007 privind Lista preturilor de decontare ale denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor eliberate in farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi in unele subprograme de sanatate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 357/2008, se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin;
 • Anexa la ordin mentioneaza preturile medicamentelor urmatoarelor subprograme din cadrul Programului national cu scop curativ: programul national de diabet zaharat (tratamentul cu insuline al bolnavilor cu diabet zaharat); programul national de oncologie (tratamentul in ambulator al bolnavilor cu afectiuni oncologice); programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine animala (tratamentul starii posttransplant in ambulator al pacientilor transplantati); programul national de boli transmisibile (subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere). Pentru fiecare medicament se specifica: denumirea comerciala, denumirea generica, firma producatoare, ambalajul, grupa, forma, concentratia, pretul cu ridicata, maximal per ambalaj, si anume pretul cu ridicata al medicamentului fara TVA, pentru decontare de catre U.T. (Unitatea Teritoriala).

In numarul viitor vom continua sa mentionam alte acte normative care au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.