Acte normative in domeniul farmaceutic si medical

Continuam seria de noutati legislative din domeniul medical si farmaceutic publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, asa cum am mentionat in numarul trecut.

1.Ordinul nr. 224/336 din 26 februarie 2009 privind aprobarea normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a intrat in vigoare la data de 1 martie 2009, indicand:

Modul de prescriere a medicamentelor compensate cu 90% din pretul de referinta, acordate in sistem ambulatoriu pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna si categoriile de medicamente care se acorda, respectiv cele corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista B "DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu in regim de compensare 50% din pretul de referinta", potrivit anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu completarile ulterioare;Medicii de familie prescriu medicamentele prevazute in cadrul Programului, prescriind si medicamentele din scrisorile medicale ale medicilor aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Legea conditioneaza ca acestea sa fie concordante cu diagnosticul, cantitatea pentru fiecare produs notandu-se atat in cifre, cat si in litere. O alta conditie ar fi aceea a completarii prescriptiei medicale in mod obligatoriu cu toate informatiile solicitate in formularul de prescriptie medicala cu regim special aprobat prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. In acest caz, medicul de familie este obligat sa bifeze categoria "0-600 lei/luna";Pensionarii trebuie sa prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 lei pe luna; medicul consemneaza in fisa medicala a pacientului-pensionar/in registrul de consultatii, numarul talonului de pensie si cuantumul acesteia, anexand si declaratia pe propria raspundere;Contravaloarea medicamentelor prescrise in cadrul Programului este de maximum 300 lei/luna, acestea eliberandu-se de orice farmacie care este in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Medicamentele cuprinse in prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, nu se elibereaza de farmacii si nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate, cu exceptia situatiilor prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1 714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii. Prescriptiile medicale in baza carora se elibereaza medicamentele din Program constituie documente financiar-contabile, in baza carora se intocmesc borderourile centralizatoare;Daca primitorul medicamentelor eliberate de farmacii renunta la anumite medicamente cuprinse in prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie in cadrul sumei respective;Farmacia are dreptul sa incaseze de la asigurati contributia personala reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si suma corespunzatoare aplicarii procentului de 90% asupra pretului de referinta al medicamentelor acordate in cadrul programului. Farmaciile sunt obligate sa inainteze caselor de asigurari de sanatate, in primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, in vederea decontarii, urmatoarele documente in original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acesteia. Farmaciile intocmesc un borderou distinct pentru aceste medicamente, unde se vor evidentia destinct suma reprezentand 50% din pretul de referinta, suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si suma reprezentand 40% din pretul de referinta suportata din transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; durata decontarii contravalorii medicamentelor este de pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa nationala de asigurari de sanatate;Farmaciile raspund de exactitatea datelor cuprinse in decont si in actele justificative, iar casele de asigurari de sanatate, de legalitatea platilor efectuate.

2.Ordinul nr. 287 din 10 martie 2009 privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009 a aprobat Nomenclatorul medicamentelor de uz uman pentru anul 2009. Acesta cuprinde medicamentele de uz uman autorizate de Agentia Nationala a Medicamentului si medicamentele autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului. Medicamentele care pot circula pe teritoriul Romaniei, care nu se regasesc in Nomenclator, sunt cele care au aprobarea Agentiei Nationale a Medicamentului, cu atorizatie de punere pe piata. Nomenclatorul este accesibil pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului (www.anm.ro).

3.Hotararea Guvernului nr. 366 din 25 martie 2009 pentru modificarea si completarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1 714/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 31 martie 2009. Modifica prevederile referitoare la:

Sumele incasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent care se raporteaza in conturile de executie bugetara la cheltuieli si nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plati, la fel si pentru sumele restituite de casele de asigurari de sanatate catre furnizorii de servicii medicale;Publicitatea incheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale pentru informarea asiguratilor; modificarea contractului in cazul absentarii nejustificate a medicilor timp de 3 zile consecutive; Plata prin tarif pe persoana asigurata, plata prin tarif pe serviciu medical; conditiile acordarii serviciilor medicale ambulatorii de specialitate intr-un cabinet medical;Decontarea contravalorii serviciilor medicale, a investigatiilor medicale paraclinice, a serviciilor medicale de recuperare/reabilitare;Modalitatea de plata a serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar; Modalitatile de prescriere, de eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala etc.
Aceasta serie cu mentionarea actelor normative care au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, anul curent, va continua in numarul viitor.

Marinela Manole, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.