Acte normative in domeniul farmaceutic si sanitar

In acest numar vom mentiona noutatile legislative din domeniul medical si farmaceutic, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in anul 2008.

Ministerul Sanatatii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au considerat oportuna modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pe anul 2008. Prin urmare, a fost emis si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 739 din 31 octombrie 2008 Ordinul nr. 1679/756 din 3 octombrie 2008 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008, modificari referitoare la:

 • Borderoul centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublista, care este intocmit de catre farmacii, precizeaza faptul ca fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine: codul de parafa al medicului si codul numeric personal al asiguratului sau al titularului de card european de asigurari sociale de sanatate. In continutul borderourilor vor fi evidentiate distinct prescriptiile intocmite de medicii de familie, pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Farmaciile au obligatia intocmirii unui borderou centralizator distinct pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor (Denumirilor Comerciale Internationale) aferente bolilor rare – mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica – din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisia/comisiile constituita/constituite in acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, conform Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale, corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prespcriptie medicala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 10.07.2008;
 • Casele nationale de asigurari de sanatate sunt obligate sa tina evidente distincte pentru sumele decontate, reprezentand contravaloarea medicamentelor din prescriptiile eliberate de medicii de familie, pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii, precum si pentru medicamentele eliberate in baza presciptiilor medicilor de familie, pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii, pentru medicamentele mentionate mai sus;
 • Borderourile se vor intocmi in doua exemplare, specificandu-se suma ce urmeaza a fi incasata de la casele de asigurari de sanatate, iar in baza acestor borderouri se vor intocmi facturi de catre farmacii, cu sumele totale ce vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate, evidentiate distinct pentru medicamente si pentru materiale sanitare;
 • Decontarea de catre casele de asigurari de sanatate a contravalorii medicamentelor eliberate cu si fara contributie personala, eliberate de catre farmaciile aflate in relatie contractuala cu acestea, se va face la nivelul realizat, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie;
 • Medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente urmatoarelor grupe de boli cronice: boli psihice-G 15, demente-G 16, bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai dupa implantarea unei proteze endovasculare-stent-G 3, leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice-G 10, se vor elibera prin farmaciile selectionate, ca urmare a negocierii adaosului comercial, prin incheierea de acte aditionale. Adaosul comercial acceptat de casele de asigurari de sanatate in negocierea cu farmaciile este egal cu adaosul comercial cel mai mic ofertat si este egal pentru toate grupele de boli cronice, distinct pentru mediul urban si rural;
 • O anumita categorie de medicamente pentru anumite boli cronice se elibereaza de catre farmaciile cu care casa de asigurari de sanatate a negociat adaosul comercial, dar si ca urmare a aprobarii comisiilor instituite in acest scop la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, si anume: hepatita cronica de etiologie virala B, C si D-G 4, ciroza hepatica-G 7, boala cronica inflamatorie intestinala-G 31a, poliartrita reumatoida-G 31b, artropatie psoriazica-G 31c, spondilita anchilozanta-G 31d, artrita juvenila-G 31e, psoriazis cronic sever (placi)-G 31f, tumori hipofizare cu expansiune supraselara si tumori neuroendocrine-G 22, boala Gaucher-G 29, DCI-uri nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei, cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prespcriptie medicala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 10.07.2008;
 • Lista farmaciilor selectionate, cu care s-au incheiat acte aditionale, va fi facuta publica de casa de asigurari de sanatate;
 • Sumele, aprobate la nivelul casei de asigurari de sanatate pentru decontarea acestor medicamente, se repartizeaza in mod egal farmaciilor, stabilindu-se in acest sens o valoare orientativa a actelor aditionale, defalcata pe trimestre si luni;
 • Actele aditionale vor fi adaptate dupa modelul de contract de furnizare de medicamente, cu o contributie personala in tratamentul ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, cu scop lucrativ in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Printre alte obligatii, farmaciile trebuie sa pastreze la loc vizibil condica de sugestii si reclamatii, care va fi numerotata de acestea si stampilata de casele de asigurari de sanatate cu care furnizorul se afla in relatie contractuala. Acestea sunt responsabile de afisarea la loc vizibil a numarului de telefon, tel-verde, al casei de asigurari de sanatate cu care farmaciile se afla in relatii contractuale;
 • Pentru decontarea sumelor facturate, farmaciile trebuie sa depuna in primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, precum si materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, cu scop curativ, documentele necesare decontarii pe luna respectiva, si anume: facturi, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, etc.

Criteriile privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala si documentatia necesara au fost modificate prin Ordinul nr. 1920 din 19.11.2008 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 318/2008, pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor in/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti in vederea includerii unui medicament in aceasta lista si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 28 noiembrie 2008, si anume:

 • Criteriile de neincludere vor cuprinde: DCI-urile (altele decat cele din sublista C), care, conform autorizatiei de punere pe piata, sunt destinate tratamentului in spital, precum si medicamente care se elibereaza fara prescriptie medicala (OTC), cu exceptia celor cu indicatie specifica intr-o boala rara grava si celor acordate copiilor pana la varsta de 18 ani, tinerilor de la 18 ani la 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, si daca nu realizeaza venituri din munca, precum si femeilor gravide si lauze;
 • Documentatia pe care solicitantii trebuie sa o depuna la secretariatul Comisiei de strategie terapeutica in vederea sustinerii propunerii de includere a unui medicament pe Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, trebuie sa cuprinda: prezentarea unui rezumat, de maximum doua pagini, a datelor relevante care demonstreaza superioritatea clinica fata de terapia standard, practicata curent, daca este cazul; un tabel comparativ care prezinta reactiile adverse ale medicamentului pe care il sustine, in comparatie cu alte medicamente cu aceeasi indicatie terapeutica; prezentarea in rezumat a evaluarii sau evaluarilor efectuate de catre institutii specializate in evaluarea tehnologiilor medicale si a medicinei bazate pe dovezi, daca exista; documente bibliografice de sustinere, articole stiintifice, publicate pe suport electronic (CD, DVD), care nu se depun la solicitarea de includere in lista a medicametelor eliberate fara prescriptie medicala.

Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania a aprobat Decizia nr. 3 din 3 noiembrie 2008 privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania si stabilirea procedurii de incasare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 2 decembrie 2008, decizie care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009, si care prevede urmatoarele:

 • Cuantumul cotizatiei anuale pentru sefii de farmacii sau de depozit este de 400 de lei, iar pentru farmacistii angajati cu contract de munca individual sau alta forma legala, inclusiv cei angajati in unitatile bugetare si care nu ocupa o functie de conducere este de 200 de lei;
 • Cuantumul cotizatiei anuale pentru membrii care au dobandit dreptul de libera practica, dar care nu desfasoara activitate, este de 5 lei;
 • Farmacistii pensionari care nu mai exercita activitati profesionale si doresc sa isi pastreze calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania platesc o cotizatie lunara de 5 lei;
 • Farmacistii care au solicitat suspendarea calitatii de membru din Colegiul Farmacistilor din Romania, precum si farmacistii care au fost sanctionati cu suspendarea din Colegiul Farmacistilor din Romania, pe durata suspendarii sunt scutiti de plata cotizatiei. De asemenea, farmacistii care au statutul de veterani de razboi sunt scutiti de plata cotizatiei, precum si farmacistii detinuti sau internati din motive politice, conform art. 1 alin. 1 si alin. 2 din Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Farmacistii, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat din Spatiul Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care isi presteaza activitatea temporar pe teritoriul Romaniei sunt scutiti de plata cotizatiei;
 • Cotizatia se plateste anual, pana cel mai tarziu pe data de 30 ianuarie, iar depasirea acestui termen atrage penalitati de 0,1% pe zi de intarziere pentru suma datorata, penalitati care se aplica si Colegiilor teritoriale ale farmacistilor care nu vireaza lunar 30% din suma incasata, drept cotizatie in contul Colegiului Farmacistilor din Romania;
 • Neplata cotizatiei si a penalitatilor cuvenite pe o perioada de 3 luni si dupa atentionarea scrisa se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru al colegiului, pana la plata cotizatiei si a penalitatilor aferente, sanctiune care se aplica de comisia de disciplina la sesizarea comisiei administrative si financiar-contabile a colegiului teritorial. Aceeasi sanctiune se aplica si presedintilor colegiilor teritoriale, care depaseste cu mai mult de 3 luni virarea partii de cotizatie, cu penalitatile aferente, iar sanctiunea se aplica de catre comisia de disciplina, dar la sesizarea Biroului executiv al Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania;
 • Suspendarea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania suspenda si dreptul la libera practica, dobandit de membru.

In numarul viitor vom continua mentionarea actelor normative care au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Marinela Manole, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.