Acte normative în domeniul farmaceutic si medical

Rezumat
Continuam si in acest numar sa mentionam prevederile cuprinse in Regulile de Buna Practica Farmaceutica si alte noutati legislative din domeniul farmaceutic si medical.

Abstract
In this edition we will mention provisions of Pharmaceutical Rules of Good Practice and other legislative news from pharmaceutical and medical field.

1.Ordinul nr. 75/2010 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Regulilor de buna practica farmaceutica, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 10 februarie 2010, contine si prevederi referitoare la:

 • Celelalte prevederi generale privind buna practica farmaceutica mentionate în textul normativ sunt:

– Pentru realizarea cerintelor enumerate în numarul trecut, farmacistii practicieni trebuie sa mentina relatii permanente cu ceilalti profesionisti din strainatate, în special cu medicii, relatii considerate parteneriate terapeutice;
– De altfel, între farmacisti trebuie sa existe o relatie de colegialitate si nu de concurenta neloiala. Acestia trebuie sa aleaga respectarea principiilor de deontologie profesionala mai degraba decat aspectul comercial;
– Farmacistul-sef este acela care îsi asuma sarcina privind definirea, evaluarea si îmbunatatirea calitatii serviciului farmaceutic;

 • Domeniile de aplicare a Regulilor de buna practica farmaceutica sunt enumerate si abordate pe rand, detaliat, fiecare avand un procedeu practic de aplicare. Aceste domenii sunt:

– Reguli de buna practica privind informarea pacientului;
– Reguli de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea unitatii farmaceutice;
– Reguli de buna practica privind personalul de specialitate al unitatii farmaceutice;
– Reguli de buna practica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie medicala, a celorlalte medicamente si produse de sanatate;
– Reguli de buna practica privind încurajarea utilizarii rationale a medicamentelor;
– Reguli de buna practica privind prepararea medicamentelor în farmacie.

2.Ordinul nr. 44/53 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii în vederea cresterii calitatii actului medical în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, prevede procedura acordarii asistentei medicale ambulatorii, respectiv:

 • Medicii care îsi desfasoara activitatea în cabinetele medicale (care asigura asistenta medicala primara, ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si de medicina dentara, asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sanatatii), aflate în relatie contractuala cu casele nationale de asigurari de sanatate au obligatia sa acorde serviciile medicale contractate cu casele nationale, pe baza unor programari telefonice sau prin alte mijloace, înainte de data dorita cu cel putin 24 de ore lucratoare înainte;
 • Toate programarile se consemneaza în evidentele primare existente la nivelul cabinetului medical;
 • Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau de certitudine cu afectiune subacuta se pot programa în termen maximum de 5 zile calendaristice de la data solicitarii si numai cu acordul scris al bolnavului;
 • Bolnavii cu diagnostic prezumtiv sau de certitudine cu afectiune cronica se pot programa în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data solicitarii si numai cu acordul scris al bolnavului;
 • Atat bolnavul, cat si cabinetul medical au obligatia de a anunta daca nu pot respecta programarea în vederea acordarii serviciilor medicale, dar nu mai tarziu de ziua anterioara programarii stabilite;
 • Exceptiile de la prevederile prezentului ordin sunt: situatiile de urgenta medico-chirurgicala, cabinetele medicale care functioneaza în mediul rural, în localitati unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare, nu exista posibilitatea efectuarii programarilor telefonice sau prin oricare alte mijloace, si serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau de certitudine cu afectiune acuta;
 • Organizarea si controlul furnizarii serviciilor medicale în conditiile prezentului ordin se realizeaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

3.Hotararea nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, stabileste:

 • Atributiile principale ale Ministerului Sanatatii;
 • Obiectivele generale;
 • Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale si centrale, institutii de specialitate, cu structurile societatii civile si ale mediului de afaceri din tara si din strainatate pentru realizarea obiectivelor si îndeplinirea atributiilor;
 • Conducerea Ministerului Sanatatii;
 • Constituirea de organisme consultative în exercitarea atributiilor sale, si anume, comisii de specialitate: Comisia de Strategie Terapeutica, Comisia Nationala de Transparenta si Comitetul National de Vaccinologie;
 • Anexa nr. 1 la hotarare cuprinde organigrama Ministerului Sanatatii, care se realizeaza în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari;
 • Anexa nr. 2 la hotarare enumera unitatile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sanatatii;
 • Hotararea abroga Hotararea Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Ordinul nr. 362/2010 privind modificarea anexei 1b la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 4 martie 2010, precizează cateva reglementari modificatoare referitoare la codificarea categoriilor de asigurati, fiecare categorie avand corespondent cate un cod numeric, astfel copilul în cadrul familiei avand codul 01 etc.

5.Ordinul nr. 173/2010 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 10 martie 2010, modifica si prevede:

 • Lista si preturile de decontare ale medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana, care se acorda bolnavilor inclusi în programele nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009, cu modificarile si completarile ulterioare care nu fac parte din categoria medicamentelor al caror preturi sunt prevazute în Catalogul National al Preturilor Medicamentelor de Uz Uman autorizate de punere pe piata romaneasca;
 • Printre medicamentele prevazute în anexa, dupa denumirea comuna internationala, se regasesc: Feiba, Novoseven, Immunine, Octanine, Haemate, Immunate, Flebogamma, Kiovig, Octagam, Ig Vena, Hepatect, Refacto, Benefix, Advate, Kogenate Bayer, Recombinate.

Marinela Nichitus, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.