Acte normative in domeniul farmaceutic si medical

Continuam si in aceasta editie sa va informam aspura noutatilor legislative aparute în domeniul farmaceutic si medical.

1. Ordinul nr. 1645/1136 din 30 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) nr. 417/431/2009 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 5 ianuarie 2010, mentioneaza cateva modificari si completari, respectiv:

 • Anexa 1 vizeaza organizarea la nivel national a unor proceduri de achizitie publica deschisa, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice, stabilindu-se modalitatea de contractare si decontare a produselor achizitionate, care se vor aproba prin ordin al presedintelui CNAS. Astfel, achizitionarea medicamentelor si materialelor sanitare se realizeaza la nivel local de unitatile sanitare cu paturi, la un pret care nu poate depasi pretul de decontare aprobat prin ordinul ministrului sanatatii. Aceasta situatie se mentine pana în momentul în care procedura de achizitie publica deschisa va fi finalizata prin semnarea de catre CNAS a contractelor cu ofertantii desemnati castigatori;
 • Sumele necesare achizitionarii medicamentelor si/sau materialelor sanitare se aloca unitatilor sanitare în baza contractelor încheiate, distinct, între casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare prin care se deruleaza programele nationale de sanatate;
 • Totodata, acelasi lucru este valabil si pentru programele de sanatate, unde sumele aferente derularii programelor sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct între casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare sau farmaciile cu circuit deschis;
 • In ceea ce priveste achizitia de medicamente si a testelor de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii de HIV/SIDA cuprinsi în subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere din cadrul Programului national de boli transmisibile, aceasta se realizeaza prin licitatie publica deschisa la nivel national, fiind organizata de Ministerul Sanatatii si CNAS;
 • Anexa 2 stabileste alte sume pentru programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Ministerului Sanatatii şi introduce un nou program privind vaccinarea HPV a femeilor eligibile între 12 si 24 de ani;
 • Sumele prevazute la derularea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor si la Programele nationale de sanatate profilactice sunt cuprinse în Legea bugetului la anexa nr. 10/06, denumita „Program national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sanatate”;
 • In cadrul anexei 3A, prevederile referitoare la contract se modifica în sensul ca acesta se reziliaza de drept, printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii neîndeplinirii obligatiilor prevazute în cadrul contractului;
 • In vederea asigurarii continuitatii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele nationale de sanatate, aplicabilitatea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate în anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste pentru trimestrul I al anului 2010. Sumele alocate de la bugetul Ministerului Sanatatii si de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru finantarea programelor nationale de sanatate se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2009.

2. Ordinul nr. 1398/6042/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat în specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2010, prevede cateva reglementari referitoare la:

 • Introducerea curriculum-urilor de pregatire în rezidentiat la medicina de familie cu timp partial, parodontologie si protetica dentara;
 • Curriculum-urile în specialitatile: diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, epidemiologie, igiena, psihiatrie pediatrica, medicina de laborator, sanatate publica si management, ortodontie si ortopedie dento-faciala, chirurgie dento-alveolara si chirurgie orala si maxilo-faciala se înlocuiesc cu cele din anexa 2 la prezentul ordin (anexele 1 si 2 la prezentul ordin s-au publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 bis din 11 ianuarie 2010).

3. Colegiul Farmacistilor din Romania a publicat pe site-ul www.colegfarm.ro spre dezbatere publica mai multe proiecte de acte normative, printre care, propunerile Colegiului Farmacistilor din Romania pentru Normele metodologice ale contractului-cadru pe anul 2010 si proiectul contractului-cadrul privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anul 2010, prin care se doreste modificarea mai multor prevederi, si anume:

 • Aprobarea tacita a facturilor care nu primesc viza pentru a fi platite în termenul legal de 30 de zile pentru evitarea posibilelor întarzieri sau abuzuri ale caselor judetene de asigurari de sanatate;
 • Introducerea de dobanzi pentru sumele nedecontate în termenul prevazut de lege pentru decontarea facturilor de catre casele de asigurari de sanatate;
 • Introducerea unor reglementari prin care sa nu mai existe cazuri de reziliere a contractelor de furnizare de medicamente compensate si gratuite ale farmaciilor care, din motive obiective si neimputabile, nu mai pot elibera medicamente asiguratilor, asa cum au fost cazurile farmaciilor care nu s-au mai putut aproviziona cu medicamente din motive independente de acestea sau cele ale farmaciilor care nu elibereaza medicamente peste plafonul orientativ din motive care tin de disponibilitatea fondurilor alocate caselor judetene de asigurari de sanatate si de solicitarile acestora în acest sens;
 • Corelarea sanctiunilor aplicate farmaciilor în cazul încalcarii obligatiilor de verificare a retetelor cu cele aferente obligatiilor de eliberare a retetelor care nu sunt completate corect;
 • Introducerea unei prevederi prin care furnizorii de servicii medicale sa fie obligati sa actualizeze datele în Sistemul Informatic Unic Integrat sub sanctiunea rezilierii contractului, avand în vedere faptul ca farmaciile s-au confruntat în ultima perioada cu situatii în care nu au putut onora retetele asiguratilor, deoarece medicii prescriptori nu figurau în lista furnizata de Sistemul Informatic Unic Integrat, chiar daca medicii respectivi aveau contracte în vigoare cu casele de asigurari de sanatate.
 • Precizam faptul ca, în prezent, aceasta propunere de proiect de act normativ nu a intrat în procedura legislativa.

Marinela Nichitus, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.