Acte normative in domeniul farmaceutic si medical

Si in acest numar al revistei continuam prezentarea noutatilor legislative din domeniul medical si farmaceutic, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In numarul trecut ne-am oprit asupra noutatilor legislative aparute in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009. S-au publicat si urmatoarele acte normative:

1.Hotararea Guvernului nr. 187 din 25 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, precum si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1714/2008. Introduce modificarile si completarile aduse de Hotararea Guvernului nr. 186 din 25 februarie 2009 privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, precum si conditiile in care sunt acordate prescriptiile medicale cu compensare de 90% pentru o anumita categorie de pensionari (pentru cei care au venituri numai din pensii de pana la 600 de lei pe luna). Totodata, se mentioneaza si modalitatea decontarii contravalorii prescriptiilor medicale;

2.Hotararea Guvernului nr. 188 din 25 februarie 2009 privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate introduce prevederea referitoare la cuantumul de compensare a medicamentelor prevazute in sublista B pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 de lei pe luna. Acesta este de 90% din pretul de referinta, 50% suportat de la bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, iar 40% se suporta din transferurile bugetului Ministerului Sanatatii catre Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Mentionam ca o alta conditie a compensarii prescriptiilor medicale pentru aceasta categorie de pensionari este ca acestea sa se incadreze pana in 300 de lei/luna;

3.Prin Ordinul nr. 222/303 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, se modifica si se completeaza cu prevederi referioare la:

Procedura furnizarii si prescrierii tratamentului adecvat conform listei cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, utilizarea biletelor de trimitere de la medicul de familie. Acesta este obligat sa nu transcrie prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici, cu unele exceptii, si anume: pentru schemele de tratament care depasesc 30 de zile calendaristice si pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei pe luna, compensarea prescriptiilor medicale fiind in procent de 90%;Intocmirea de catre farmacii a unui borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublista, fiecare prescriptie medicala avand numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine: codul de parafa al medicului, codul numeric personal al asiguratului sau al titularului de card european de asigurari sociale de sanatate. Prescriptiile intocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii vor fi evidentiate disctinct, farmaciile avand si obligatia intocmirii unui borderou centralizator distinct pentru: medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul starii posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate, medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente (Denumirilor Comune Internationale) bolilor rare – mucoviscidoza, epidermoliza buloasa si scleroza laterala amiotrofica – din cadrul programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate in tratamentul bolnavilor cuprinsi in Programul national cu scop curativ si pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se da de catre comisiile constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, potrivit Hotararii Guvernului nr. 720/2008, cu completarile ulterioare. Tot un borderou distinct se realizeaza de catre farmacii pentru medicamentele de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 600 de lei pe luna, evidentiindu-se disctinct suma reprezentand 50% din pretul de referinta suportat din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate si suma reprezentand 40% din pretul de referinta suportata din transfer de la bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate;Obligatia caselor de asigurari de sanatate sa tina evidente distincte pentru sumele decontate reprezentand contravaloarea medicamentelor enumerate mai sus, inclusiv pentru cele eliberate pensionarilor cu venituri numai din pensii de pana la 600 de lei pe luna, conform Hotararii Guvernului nr. 720/2008, cu completarile ulterioare;Decontarea medicamentelor cu sau fara contributie personala se face in baza urmatoarelor documente in original: factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu inscrierea numarului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. Termenul in care se va face decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale este de pana la 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor mentionate, de catre farmacie, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B de care beneficiaza pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 de lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in ordine cronologica de pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii de catre farmacie a facturii la casa de asigurari de sanatate, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie;4.Ordinul nr. 223/304 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/202/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, modifica si completeaza urmatoarele:

Pe acelasi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele, mai putin medicamentele corespunzatoare Denumirilor Comune Internationale prescrise pensionarilor care realizeaza venituri numai din pensii de pana la 600 de lei pe luna;Eliberarea mai multor prescriptii medicale pentru afectiunile cronice de care sufera asiguratul, in cazul in care acesta necesita mai mult de 7 medicamente diferite, dar cu respectarea limitelor de prescriere prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;Farmacistul va mentiona in rubrica "denumire comerciala" si in fata persoanei care ridica medicamentele pe care le elibereaza medicamentele pe care le elibereaza. In cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica sintagma "teste de automonitorizare", iar la rubrica "valoare compensare" va inscrie suma rezultata ca urmare a inmultirii numarului de teste de automonitorizare, eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare, fara a depasi costul mediu de 120 lei pe luna pentru copil si 48 de lei pe luna pentru adult;Formularele de prescriptii medicale se vor utiliza pana la epuizarea actualelor stocuri, in paralel cu formularul aprobat prin prezentul ordin, pana la 30 iunie 2009.

Marinela Manole, consilier juridic

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
    Comentarii

    Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.