Acte normative in domeniul farmaceutic si medical Marinela Nichitus, consilier

Rezumat
In acest numar vom mentiona prevederile Hotararii Guvernului nr. 262 din 31 martie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 1 aprilie 2010, asa cum am precizat in numarul trecut, de la capitolul II al Contractului-cadru.

Abstract
This issue presents the provisions of the Government’s Decision number 262 from March 31st 2010 for the acceptance of the Contract-cadru regarding the assigning conditions for the medical assistance within health social assurance system for the year 2010, published in Romanian’s Monitorul Oficial, number 207 from April 1st 2010, 1st Part, as we pointed out last issue from Chapter II of the Contract-cadru. 

Capitolul II al Contractului-cadru:

 • Dispozitiile generale si conditiile specifice pentru furnizorii de servicii medicale sunt prevazute in cadrul capitolului II. Printre conditiile de eligibilitate (in vederea intrarii furnizorilor de servicii in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate) se numara: organizarea in una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale in vigoare; sa fie autorizati si evaluati si sa depuna toate documentele necesare in vederea contractarii;
 • Documentele care stau la baza incheierii contractului de furnizare de servicii medicale sunt: certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale pentru furnizorii organizati, conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale si pentru ceilalti furnizori actul de infiintare sau organizare in functie de tipurile de activitati solicitate; autorizatia sanitara de functionare sau raportul de inspectie eliberat de directia de sanatate publica; dovada contului deschis la Trezoreria statului sau la banca; codul de intregistrare fiscala, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie dupa BI/CI); dovada de evaluare a furnizorului; dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical, atat pentru furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, furnizorul avand obligatia de a o reinnoi pe toata durata contractului; dovada platii la zi a contributiei la Fond pentru asigurari sociale de sanatate si a contributiei pentru concedii si indemnizatii; cererea privind incheierea contractului cu casa de asigurari de sanatate. Legislatia permite caselor de asigurari de sanatate sa solicite si alte documente considerate necesare pentru incheierea contractelor, lista de documente prevazuta in Contractul-cadrul si norme;
 • Furnizorii de servicii si casele de asigurari de sanatate au obligatii contractuale care asigura desfasurarea obiectului contractului, acestea fiind mentionate in cadrul capitolului II al Contractului-cadru;
 • Totodata, sunt prevazute conditiile de reziliere, incetare si suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale;
 • Nu sunt uitate conditiile speciale pentru categoriile de persoane prevazute in legi speciale, conditiile de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara (medicii de familie prin cabinete medicale) si obligatiile atat ale furnizorilor, cat si ale medicilor de familie, modalitatile de plata (tarif pe persoana asigurata – per capita si tarif pe serviciu medical – consultatie), sanctiunile, conditiile de reziliere, suspendare si incetare a contractelor;
 • Este reglementata si asistenta medicala ambulatorie de specialitate (specialitati clinice, paraclinice, asistenta medicala dentara, asistenta medicala ambulatorie de recuperare-reabililtare a sanatatii), precum si serviciile medicale in unitati sanitare cu paturi, servicii medicale de urgenta si transport sanitar, ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative (cu medicamente sau tratament), acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a materialelor sanitare specifice pentru tratamentul ambulatoriu si al bolnavilor inclusi in programele nationale de sanatate cu scop curativ; procentajul de compensare a medicamentelor in functie de subliste (sublista A – 90% din pretul de referinta, sublista B – 50% din pretul de referinta, sublista C – 100% din pretul de referinta pentru sectiunile C1 si C3 din sublista) si institutiile care suporta aceasta compensare (bugetul Fondului si bugetul Ministerului Sanatatii); decontarea pentru anul 2010 este de pana la 180 de zile calendaristice de la data validarii facturilor, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, specificandu-se alte termene pentru contravaloarea medicamentelor care se elibereaza prin circuit deschis in cadrul programelor nationale de sanatate cu scop curativ – 90 de zile de la data validarii facturilor;
 • Sunt prevazute prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, gratuitatea asigurata copiilor cu varsta intre 0 si 12 luni (medicamentele sunt gratuite, fara plafonare valorica si cantitativa, valoare care se suporta din Fond, conform prevederilor), perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, cele prescrise pentru elevi si studenti etc.;
 • Sanctiunile, conditiile de reziliere, suspendare si incetare a contractelor de furnizare de medicamente sunt specificate;
 • In ceea ce priveste nerespectarea programului de lucru comunicat casei de asigurari de sanatate si prevazut in contract, suma cuvenita pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii se diminueaza astfel: cu 10% la prima constatare, cu 20% la a doua constatare, cu 30% la a treia constatare;
 • Pana la data de 1 iulie 2010, pretul de referinta este cel prevazut, si anume: pretul cel mai mic corespunzator unei unitati terapeutice aferente formelor farmaceutice asimilabile din cadrul aceluiasi DCI (Denumirea Comuna Internationala) si pentru fiecare concentratie, conform normelor. Incepand cu data mentionata, se modifica metodologia de calcul a pretului de referinta, modalitatea de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor, precum si reglementarile acestor modificari, inclusiv cele cu privire la drepturile si obligatiile furnizorilor, prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS);
 • Printre prevederi se regasesc si conditiile de eligibilitate pentru furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, drepturile si obligatiile acestora si a caselor de asigurari de sanatate, modalitatea de decontare a dispozitivelor medicale, si prevederi privind sanctiuni, conditii de reziliere, incetare si suspendare a contractelor de furnizare de dispozitive medicale;
 • Dispozitiile finale precizeaza:

–    Listele serviciilor medicale si a dispozitivelor medicale de care beneficiaza asiguratii in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate (pachetul minimal de servicii medicale, cel facultativ si cel de baza) sunt prevazute de norme;
–    Tot in norme se regasesc serviciile medicale de consultatii si diagnostic ce pot fi furnizate la distanta si modalitatile de acordare;
–    Centrele de sanatate cu personalitate juridica, infiintate de Ministerul Sanatatii, care au in structura paturi de spital si ambulatoriu, incheie contract direct cu casele de asigurari de sanatate pentru activitatea medicala desfasurata in calitate de furnizor de servicii medicale;
–    Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale se incheie anual;
–    Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului in curs se poate efectua in luna decembrie pentru serviciile efectuate si facturate pana la data prevazuta in documentele justificative depuse in vederea decontarii, in limita bugetului aprobat, urmand ca diferenta sa se deconteze in luna ianuarie a anului urmator;
–    Decontarea serviciilor medicale contractate in trimestrul IV 2009 se face lunar, in limita creditelor bugetare deschise, urmand ca serviciile medicale realizate si raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale si ramase nedecontate, sa se deconteze esalonat in anul 2010;
–    Contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale pentru anul 2009 se prelungesc prin acte aditionale pana la incheierea noilor contracte. Suma din actele aditionale va fi inclusa in valoarea totala a contractului pe anul 2010;
–    Obligatii pentru casele de asigurari sociale de sanatate si pentru furnizorii de servicii medicale; cazurile de forta majora; cesionarea drepturilor furnizorilor in baza contractelor incheiate nu se poate face fara acordul prealabil scris al caselor de asigurari de sanatate;
–    In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 bis sunt publicate Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul nr. 265/408 din 1 aprilie 2010.

Fii conectat la noutățile și descoperirile din domeniul medico-farmaceutic!

Utilizam datele tale in scopul corespondentei si pentru comunicari comerciale. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.
  Comentarii

  Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.